Stwórz nazwę dla nowego domu Castor i wygraj konkurs! Jak to zrobić?
Obejrzyj filmik, w którym pokazujemy powstanie nowego domu – od pierwszej deski po efekt finalny. Wymyśl nazwę dla naszej nowej ekspozycji w Warszawie i wpisz ją w komentarzu pod postem na Facebooku. Zobacz, czy Twój pomysł przeszedł do drugiego etapu konkursu. I wygraj w wyniku głosowania na najlepszą propozycję! 🤩

Szczegółowy regulamin konkursu:

REGULAMIN KONKURSU „WYMYŚL NAZWĘ NOWEGO DOMU POKAZOWEGO CASTOR” Z DNIA 26.10.2022 R.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu na Facebooku „Wymyśl nazwę nowego domu pokazowego Castor” (zwanego dalej „Konkursem”) jest firma Castor Domy Drewniane, z siedzibą przy ul. Demokracji 4b, 14-100 Ostróda (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Administratorem danych osobowych, udostępnianych przez Uczestników Konkursu, jest Organizator.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
 6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Meta, Inc.
 7. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/CastorDomyDrewniane (zwanej dalej „Fanpage”).
 8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji, sprawują przedstawiciele Organizatora.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, będący użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com, którzy zaakceptowali niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
 2. Uczestnik oświadcza, że:
   • jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
   • zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
   • wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
   • zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
   • wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
   • jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;
 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 3. NAGRODA

 1. W Konkursie przewidziano jedną nagrodę dla osoby wyłonionej w sposób wskazany w §6.
 2. Główną nagrodą (dalej: „Nagroda”) w Konkursie jest drewniany zestaw ogrodowy. Nagrody dla pozostałych dwóch osób, wyłonionych w pierwszym etapie konkursu, to zestawy firmowych gadżetów Castor (dwa kubki, notatnik, breloczek, kalendarz, smycze, długopisy)
 3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie, opublikowanego na portalu Facebook, na profilu https://www.facebook.com/CastorDomyDrewniane.
 4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/CastorDomyDrewniane.
 2. Pierwszy etap konkursu trwa od dnia 26.10.2022 r. (od momentu opublikowania posta) do 2.11.2022 r., a drugi etap konkursu od 3.11.2022 r. do 9.11.2022 r.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
   • zamieszczenie (w formie komentarza pod Postem konkursowym) odpowiedzi na zadanie przedstawione w treści posta konkursowego na Fanpage’u Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej z odpowiedzi zgłoszonych w konkursie.
 2. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/CastorDomyDrewniane.

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

 1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga posiadania konta na portalu społecznościowym Facebook.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.
 3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu
 4. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni 3 nazwy domu pokazowego. Wówczas nastąpi głosowanie reakcjami na najlepszą propozycję. Zwycięży autor/ka nazwy, która zdobędzie najwięcej głosów.
 5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej za pomocą posta opublikowanego na Fanpage’u https://www.facebook.com/CastorDomyDrewniane dnia 10.11.2022 r.
 6. Warunkiem otrzymania nagrody przez wyróżnionych Uczestników jest przesłanie w ciągu 36 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage’u https://www.facebook.com/CastorDomyDrewniane w wiadomości prywatnej z następującymi danymi:
   • imię i nazwisko
   • adres korespondencyjny
   • numer telefonu
   • adres e-mail
 7. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 3 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.
 8. Przyznana w Konkursie nagroda główna (zestaw ogrodowy) jest do odbioru osobistego w Warszawie. Pozostałe dwie nagrody zostaną doręczone uczestnikom do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 6, lub mogą zostać odebrane osobiście – zgodnie z decyzją Uczestnika konkursu.
 9. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
   • zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
   • podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
   • podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
   • ingerują w mechanizm działania Konkursu;
   • tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
 4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
   • kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
   • korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs na Facebooku z dnia 26.10.2022r.”
 5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.10.2022 r. i obowiązuje do 10.11.2022
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora: https://castor.net.pl/blog/
 5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: https://castor.net.pl/blog/