W przypadku domów o powierzchni do 35 m2, pozwolenie na budowę zazwyczaj nie jest wymagane. Jednak postawienie domu o większej powierzchni wymaga pozwolenia i przejścia przez całą procedurę związaną z budową. Ile czasu potrzeba na formalności i budowę?

Czy załatwienie formalności w Polsce jest trudne? W jakim czasie jesteśmy w stanie postawić dom?

Jak wygląda proces załatwiania formalności?

Sugerujemy , aby każdorazowo skonsultować postawienie domu z właściwym Starostwem Powiatowym.
Jednak chcąc “przybliżyć” Wam temat – opiszemy w kilku krokach jak wygląda proces załatwiania pozwolenia na budowę.
Ze względu na czasochłonny proces zebrania wszystkich niezbędnych dokumentów, warto rozpocząć załatwianie formalności dużo wcześniej.

1. Należy uzyskać wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) lub gdy nasza działka nie jest objęta MPZP – należy złożyć w urzędzie wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (WZ) .

Kto wydaje MPZP i WZ?
-wójt (w gminach wiejskich)
– burmistrz (w gminach miejsko-wiejskich i miejskich)
– prezydent miasta (w miastach liczących od 100 tys. mieszkańców)

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy trwa zazwyczaj od 14 do 30 dni. W przypadku działki która jest objęta MPZP, trwa to znacznie szybciej.

2. Geodeta musi wykonać aktualną mapę do celów projektowych w skali 1:500. Jest to mapa sytuacyjno-wysokościowa – niezbędna do wykonania projektu budowlanego w Polsce. Na tę mapę architekt naniesie obrys naszego domu. Zaleca się także wykonanie badań geotechnicznych, które sprawdzą poziom wód gruntowych i nośność gruntu.

3. Gotowy projekt architektoniczno – budowlany

Wydawany jest w czterech egzemplarzach. Jeden ma zostać w urzędzie, drugi należy dostarczyć do organu nadzoru budowlanego. Pozostałe dwa egzemplarze zostają u inwestora. Jeden możemy zostawić dla siebie, a drugi udostępnić kierownikowi budowy.

4. Dostosowywanie projektu do działki.
Gotowy projekt jest dostosowywany do warunków terenowych. Jest to czas na wykonywanie ewentualnych zmian w projekcie na życzenie inwestora przez uprawnionego architekta i na sporządzanie przez architekta na aktualnej mapie projektu zagospodarowania terenu. Adaptacja projektu gotowego do działki to najważniejszy etap zmierzający do pozwolenia na budowę.

5. Uzyskanie warunków technicznych dostawy mediów ( energii elektrycznej, gazu, wody, zapewnienia odbioru ścieków i odpadów stałych )

Architekt adaptujący przygotowuje odpowiednią dokumentację do ZUDP (Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej). Ich opinia to jeden z najważniejszych dokumentów.

6. Składanie wniosku i uzyskanie pozwolenia na budowę.

Należy złożyć wniosek o pozwolenie na budowę na formularzu urzędowym (dostępne w urzędzie lub na stronach internetowych) w terminie obowiązywania decyzji o warunkach zabudowy. We wniosku należy wskazać inwestora, rodzaj inwestycji (np. dom mobilny), adres miejsca budowy oraz oznaczenie nieruchomości (obręb ewidencyjny, numer działki).

Do wniosku o pozwolenie na budowę, należy dołączyć:

– cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem architekta adaptującego o przynależności do izby samorządu zawodowego aktualnym na dzień opracowania projektu

– oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

– decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

– wypis z rejestru gruntów dla działki swojej i sąsiednich,

– warunki techniczne dostawy mediów

Pozwolenie na budowę wydawane jest w formie decyzji administracyjnej przez starostę.
Jeśli spełnisz wszystkie powyższe wymagania, organ właściwy nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.
Decyzja wydawana jest w ciągu 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji.

Interesuje Cię budowa domu drewnianego?
Zapoznaj się z naszą ofertą na: https://castor.net.pl/oferta/ 

 

Tags: